I-SERIES VIVO FIRMWARES

VIVO FIRMWARE

VIVO iQOO 3 PD1955F FIRMWARE

VIVO iQOO PD1936B FIRMWARE

VIVO IQOO Z3 5G PD2073 FIRMWARE

VIVO IQOO Z5 PD2148F FIRMWARE

VIVO IQOO7 PD2055 FIRMWARE